مرور برچسب

صداي نازك

نازك كردن صداي زن هنگام صحبت با نامحرم

نازك كردن صداي زن هنگام صحبت با نامحرم گفت و گو با نامحرم پرسش 84. برخى از زنان هنگام صحبت كردن، با آب و تاب و صداى نازك سخن مى گويند؛ آيا مرد نامحرم مى تواند به سخنان او گوش دهد و با او صحبت كند؟ همه مراجع: اگر تلذّذ و يا ترس افتادن به گناه…