وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

صحبت در نماز

حکم حرف زدن سهوی یا عمدی در نماز

حکم حرف زدن سهوی یا عمدی در نمازمبطل ششم نماز: از مبطلات نماز آن است که عمداً کلمه ای بگوید که از آن کلمه قصد معنی کند اگر چه معنی هم نداشته باشد و یک حرف هم باشد بلکه اگر قصد هم نکند بنا بر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند در صورتی…