حکم فرقه شیخیه چیست

حکم فرقه شیخیه چیست حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم فرقه شیخیه [کسانی که در حکم کافرند ] پرسش : فرق بین شیعه ها با شیخی ها در چیست؟ وصلت با اعضای این فرقه چه حکمی دارد؟ پاسخ : شیخی ها دارای بعضی اعتقادات انحرافی هستند هر چند ظاهراً مسلمانند؛ وصلت با آنها خالی از [...]