مرور برچسب

شک رکعت دوم

شک در رکعت اول و دوم یا سوم نماز

شک در رکعت اول و دوم یا سوم نمازمبطل یازدهم نماز: از مبطلات نماز شک در رکعتهای نماز دو رکعتی یا سه رکعتی یا در دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی است (1). (خوئی، تبریزی، سیستانی، صافی:) در صورتی که نمازگزار در حال شک ّ باقی باشد. (تبریزی:…