مرور برچسب

شک در نماز

شک در خواندن یا نخواندن نماز

شک در خواندن یا نخواندن نماز                 حضرت آیت الله مکارم شیرازیشک در خواندن اصل نماز پرسش : چنانچه شخصی شک نماید که نماز را خوانده است یا این که آن را به جا نیاورده، تکلیف او در مورد نماز چه می باشد؟(چه شک در وقت و چه شک در…

حکم کثیر الشک در نماز چیست

حکم کثیر الشک در نماز چیست  1- کَثِیرُ الشَّک یعنی «کسی که زیاد شک می کند». ملاک آن در ادامه مطرح می شود. 2-منظور از اعتنا نکردن به شک توسط کثیر الشک این است که آن طرف را که به نفع اوست بگیرد، مثلًا اگر شک کند سجده یا رکوع را به جا آورده؛ بنا…

اگر شک کند که نماز خوانده یا نخوانده است

اگر شک کند که نماز خوانده یا نخوانده استشک بعد از وقتمسأله 1180 اگر بعد از گذشتن وقت نماز شک کند که نماز خوانده یا نه، یا گمان کند که نخوانده، خواندن آن لازم نیست (1)، ولی اگر پیش از گذشتن وقت، شک کند که نماز خوانده یا نه، یا گمان کند…

شک هایی که نماز را باطل می کند

شک هایی که نماز را باطل می کندشکیّات نماز شکیات نماز (23) قسم است: هشت قسم آن (1) شکهایی است که نماز را باطل می کند و به شش قسم آن نباید اعتنا کرد و نُه قسم دیگر آن صحیح است. (1) (سیستانی:) شکیّات نماز 22 قسم است: هفت قسم آن..…