وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

شک در نافله

شک در نماز مستحبی و نافله ها

شک در نماز مستحبی و نافله ها شک در نماز مستحبّیمسأله 1193 اگر در شماره رکعتهای نماز مستحبی شک کند، چنانچه طرف بیشتر شک، نماز را باطل می کند، باید (1) بنا را بر کمتر بگذارد مثلًا اگر در نافله صبح شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت،…

شک هایی که نباید به آنها اعتنا کرد

شک هایی که نباید به آنها اعتنا کردمسأله 1167 شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد از این قرار است: اول: شک در چیزی که محل به جا آوردن آن، گذشته است (1) مثل آن که در رکوع شک کند که حمد را خوانده یا نه. دوم: شک بعد از سلام نماز. سوم: شک بعد…