مرور برچسب

شک در صحت نماز

اگر بعد از نماز در درستی آن شک کند

اگر بعد از نماز در درستی آن شک کندمسأله 1181 اگر بعد از گذشتن وقت شک کند که نماز را درست خوانده یا نه، به شک خود اعتنا نکند. این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست.توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم…