مرور برچسب

شک در سلام

شک در گفتن سلام نماز و شک بعد از سلام

شک در گفتن سلام نماز و شک بعد از سلاممسأله 1178 اگر شک کند که سلام نماز را گفته یا نه یا شک کند درست گفته یا نه چنانچه مشغول تعقیب نماز یا مشغول نماز دیگر شده یا به واسطه انجام کاری که نماز را به هم می زند از حال نمازگزار بیرون رفته باید به…