مرور برچسب

شک در سجده

شک در تعداد سجده‌

شک در تعداد سجده‌ مطابق نظر آيت الله خامنه ايشک در تعداد سجده‌ها س. اگر بعد از برداشتن سر از سجده شک کنيم که يک سجده بجا آورده‌ايم يا دو سجده چه بايد کرد؟ در رکعات مختلف مثلاً رکعت سوم يا دوم تفاوتى دارد؟ ج. تا براى ركعت بعد بلند…

شک در انجام رکن یا غیر رکن نماز

شک در انجام رکن یا غیر رکن نماز  مسأله 1174 اگر شک کند که یکی از رکنهای نماز را به جا آورده یا نه، چنانچه مشغول کاری که بعد از آن است نشده، باید آن را به جا آورد، مثلًا اگر پیش از خواندن تشهد شک کند که دو سجده را به جا آورده یا نه، باید…

شک در انجام سجده یا تشهد

شک در انجام سجده یا تشهدمسأله 1172 اگر در حال برخاستن شک کند که تشهد را (1) به جا آورده یا نه (2)، باید اعتنا نکند (3) ولی اگر شک کند که سجده را به جا آورده یا نه، باید برگردد و به جا آورد. (1) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) سجده یا تشهد…

شک در رکوع یا سجده

شک در رکوع یا سجدهاگر بعد از رکوع یا سجود شک کند] مسأله 1170 اگر بعد از رکوع یا سجود شک کند که کارهای واجب آن مانند ذکر و آرام بودن بدن را انجام داده یا نه، باید به شک خود اعتنا نکند. (مکارم:) مسأله هر گاه بعد از رکوع یا سجود بداند ذکر…