مرور برچسب

شک در زکات

کسی که تا کنون زکات نداده است

کسی که تا کنون زکات نداده استکسی که تا کنون زکات نداده است ، باید پرداخت نماید، و اگر ندارد یا در مقدار آن شک دارد باید از مرجع یا نماینده او اجازه بگیرد.مسأله 1980 اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه (1) باید زکات…