کسی که تا کنون زکات نداده است

کسی که تا کنون زکات نداده است کسی که تا کنون زکات نداده است ، باید پرداخت نماید، و اگر ندارد یا در مقدار آن شک دارد باید از مرجع یا نماینده او اجازه بگیرد. [شک در زکات] مسأله 1980 اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه (1) باید [...]