مرور برچسب

شک در حمد

اگر شک کند که حمد یا تسبیحات را خوانده

 اگر شک کند که حمد یا تسبیحات را خواندهمسأله 1015 اگر در رکوع رکعت سوم یا چهارم (یا در حال رفتن به رکوع (1)) شک کند که حمد یا تسبیحات را خوانده یا نه، باید به شک خود اعتنا نکند. (2) این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست (1) (2)…