مرور برچسب

شک در تعداد نماز قضا

اگر تعداد نماز قضا را نمی داند

اگر تعداد نماز قضا را نمی داند 1-در نوشتار قبل حکم و تکلیف ندانستن تعداد روزه قضا مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.2-احکام نماز قضا را از اینجا کلیک کنید  و بخوانید.مسأله 1374 اگر انسان احتمال دهد که نماز قضایی دارد یا…