مرور برچسب

شک در تشهد

شک در انجام سجده یا تشهد

شک در انجام سجده یا تشهدمسأله 1172 اگر در حال برخاستن شک کند که تشهد را (1) به جا آورده یا نه (2)، باید اعتنا نکند (3) ولی اگر شک کند که سجده را به جا آورده یا نه، باید برگردد و به جا آورد. (1) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) سجده یا تشهد…