اگر شک کند که یک آیه یا کلمه را درست گفته

اگر شک کند که یک آیه یا کلمه را درست گفته [ هر گاه شک کند که آیه یا کلمه ای را درست گفته یا نه] مسأله 1016 هر گاه شک کند که آیه یا کلمه ای را درست گفته یا نه اگر به چیزی که بعد از آن است مشغول نشده، باید (1) آن [...]