وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

شک تلفظ

اگر شک کند که یک آیه یا کلمه را درست گفته

اگر شک کند که یک آیه یا کلمه را درست گفتهمسأله 1016 هر گاه شک کند که آیه یا کلمه ای را درست گفته یا نه اگر به چیزی که بعد از آن است مشغول نشده، باید (1) آن آیه یا کلمه را به طور صحیح بگوید (2) و اگر به چیزی که بعد از آن است مشغول شده،…