مرور برچسب

شکم پر

انجام چه کارهایی در نماز مکروه است

انجام چه کارهایی در نماز مکروه استچیزهایی که در نماز مکروه استمسأله 1157 مکروه است در نماز صورت را کمی به طرف راست یا چپ بگرداند و چشمها را هم بگذارد (1)، یا به طرف راست و چپ بگرداند و با ریش و دست خود بازی کند و انگشتها را داخل هم…