انجام چه کارهایی در نماز مکروه است

انجام چه کارهایی در نماز مکروه است چیزهایی که در نماز مکروه است [مکروه است در نماز صورت را کمی به طرف راست یا چپ بگرداند] مسأله 1157 مکروه است در نماز صورت را کمی به طرف راست یا چپ بگرداند و چشمها را هم بگذارد (1)، یا به طرف راست و چپ بگرداند و [...]