احکام شکار کردن با سگ شکاری

احکام شکار کردن با سگ شکاری احکام شکار کردن با سگ شکاری در نوشتار قبل « شیوه ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. [شرایط شکار با سگ شکاری] مسأله 2609 اگر سگ شکاری حیوان وحشی (1) حلال گوشتی را شکار کند پاک بودن و حلال بودن [...]