وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

شكهايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد

شكيات نماز در رساله امام خميني

شكيات نماز در رساله امام خميني شكيات نماز ٢٣ قسم است: هشت قسم آن شكهايى است كه نماز را باطل مى‏كند، و به شش قسم آن نبايد اعتنا كرد، و نه قسم ديگر آن صحيح است.  شكهاى باطل١١٦٥ شكهايى كه نماز را باطل مى‏كند از اين قرار است:اول: شك…