مرور برچسب

شصت پا

حكم خون مردگی زیر ناخن

حكم خون مردگی زیر ناخنمسأله 101 خونی که به واسطه کوبیده شدن، زیر ناخن یا زیر پوست می‌میرد، اگر طوری شود که دیگر به آن خون نگویند، پاک است و اگر به آن خون بگویند (1) در صورتی که ناخن یا پوست سوراخ شود (2) اگر مشقت ندارد باید برای وضو و غسل…

آيا لازم مسح پا بر شصت پا باشد

آيا لازم مسح پا بر شصت پا باشد پرسش 23 . آيا لازم است مسح پا بر روى شصت پا انجام گيرد؟ همه مراجع: لازم نيست مسح حتما به روى شصت پا انجام شود و مسح از سر يكى از انگشتان ديگر نيز كافى است.   پرسش 24 . اگر در مسح پا سر انگشتان پا مسح نشود و…