وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

شستن لباس نجس

فشار دادن لباس و فرش نجس

فشار دادن لباس و فرش نجسمسأله 54 اگر چیز نجس را در آب کر یا جاری فرو برند (1)، و در چیزهایی که قابل فشار دادن است مانند فرش و لباس، طوری فشار، یا در داخل آب حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود چنانچه از چیزهایی باشد که در دفعه اول پاک…