مرور برچسب

شرکت در مزد

احکام شرکت و شراکت

احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکتاحکام شرکت مسأله 2142 اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شرکت یا بعد از آن، هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود (1) و به…