مرور برچسب

شرط نفقه

شرط ضمن عقد عدم پرداخت نفقه از سوی مرد

شرط ضمن عقد عدم پرداخت نفقه از سوی مردمطابق نظر آيت الله خامنه ايشرط ضمن عقد ازدواج س. مرد و زنی قصد ازدواج با هم را دارند و می دانند به موجب عقد، نفقه ی زن به عهده ی مرد می شود ولی با این حال به خاطر درآمد کم مرد و شاغل بودن…

نفقه زن در ازدواج موقت

نفقه زن در ازدواج موقت‌ماده 1113 - در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقدمبنی بر آن جاری شده باشد. قانون مدني/. البته برخي از مراجع شرط نفقه را خلاف مقتضاي عقد موقت مي دانند كه در ادامه بدان اشاره مي شود.…