شرايط وضو

شرايط وضو شرایط غسل را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. آب وضو پاك باشد. آب وضو مطلق باشد (مضاف نباشد). [در همین نوشتار بخوانید] آب وضو مباح باشد (غصبى نباشد).  [اینجا کلیک کنید] ظرف آب وضو مباح باشد.    ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد.   [اینجا کلیک کنید] اعضاى وضو پاك باشد.   [...]