وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

شرایط وقف

شرایط مالی که وقف می شود

شرایط مالی که وقف می شودحضرت آیت الله مکارم شیرازیشرایط مال وقفی  پرسش :مالی که وقف شده چه شرایطی باید داشته باشد؟پاسخ :شرایط موقوفه عبارتند از1- ملک واقف باشد2- عین باشد3 - معلوم و معین باشد4- قابل انتفاع یا…