مرور برچسب

شرایط فقیر

خمس را به چه کسانی باید داد

خمس را به چه کسانی باید داد خمس را به چه کسانی باید دادمصرف خمسمسأله 1834 خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است، که امر آن با حاکم است و باید آن را به مجتهد جامع الشرایط تسلیم کنند و یا با اذن او به سیّد فقیر (1) یا…