شرایط مرد برای طلاق

شرایط مرد برای طلاق شرایط مرد برای طلاق [مسائلی در احکام طلاق ] [مسأله 2498] مسأله 2498 مردی که زن خود را طلاق می دهد، باید عاقل و بنا بر احتیاط واجب بالغ باشد (1) و به اختیار خود طلاق دهد. و اگر او را مجبور کنند که زنش را طلاق دهد، طلاق باطل است [...]