مرور برچسب

شاهد

عدالت شاهد برای طلاق

عدالت شاهد برای طلاق عدالت شاهد برای طلاقمسأله 2543 اگر از روی علاماتی که در شرع معیّن شده ، مرد دو نفر را عادل بداند (1) و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که آنان را عادل نمی داند بنا بر احتیاط واجب نباید آن زن را برای خود یا برای کس…