عدالت شاهد برای طلاق

عدالت شاهد برای طلاق عدالت شاهد برای طلاق [مسأله 2543] مسأله 2543 اگر از روی علاماتی که در شرع معیّن شده ، مرد دو نفر را عادل بداند (1) و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که آنان را عادل نمی داند بنا بر احتیاط واجب نباید آن زن را برای خود یا [...]