آیا عقد ازدواج دائم و موقت شاهد می خواهد

آیا عقد ازدواج دائم و موقت شاهد می خواهد زن و مرد می توانند صیغه عقد ازدواج دائم یا موقت را خودشان بدون حضور شاهد بخوانند . شاهد ازدواج پرسش 44 . آيا در عقد ازدواج، شاهد گرفتن لازم است؟ همه مراجع: خير، در عقد ازدواج ـ دائم يا موقت ـ حضور شاهد لازم نيست.[1] [...]