مرور برچسب

سی روز

مردد ماندن مسافر سی روز در یک محل

مردد ماندن مسافر سی روز در یک محلمسأله 1353 اگر مسافر بعد از رسیدن به هشت فرسخ سی روز در محلی بماند و در تمام سی روز در رفتن و ماندن مردد باشد (1)، بعد از گذشتن سی روز اگر چه مقدار کمی در آنجا بماند، باید نماز را تمام بخواند (2) ولی اگر…