مرور برچسب

سوره حدید

سوره حدید با ترجمه حضرت آیت الله مکارم شیرازی

سوره حدید با ترجمه حضرت آیت الله مکارم شیرازیاین سوره، در «مدینه» نازل شده و داراى 29 آیه استمحتواى سوره حدید با توجه به این که این سوره از سوره هائى است که، در «مدینه» نازل شده و حتى ادعاى اجماع بر «مدنى» بودن آن کرده اند، طبعاً خصائص…