روز جمعه در نماز چه سوره ای مستحب است

روز جمعه در نماز چه سوره ای مستحب است  [ در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه مستحب است] مسأله 987 در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه مستحب است (1) در رکعت اول بعد از «حمد»، سوره «جمعه» و در رکعت دوم بعد از «حمد»، سوره «منافقین» بخواند (2) و [...]