مستحبات قرائت حمد و سوره در نماز

مستحبات قرائت حمد و سوره در نماز [مستحب است در رکعت اول پیش از خواندن حمد] مسأله 1017 مستحب است در رکعت اول، پیش از خواندن حمد بگوید (1): «اعُوذُ بِاللّه ِ مِن َ الشَّیطان ِ الرَّجیم ِ» و در رکعت اوّل و دوّم نماز ظهر و عصر «بسم اللّه» را بلند بگوید (2) و [...]