مرور برچسب

سه طلاقه

سه طلاقه چیست

سه طلاقه چیست سه طلاقه پرسش 273 . «سه طلاقه» به چه معناست؟ اگر مردى زنى را دوبار طلاق دهد و به او رجوع كند يا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش كند، بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام مى شود و احتياج به محّلل دارد.تبصره. محلل…