وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

سه بار شستن دست

چند بار شستن دست و صورت در وضو

چند بار شستن دست و صورت در وضو 1-در نوشتار قبل « شستن صورت در وضو از رساله» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2- شستن سه مرتبه صورت ودست راست به قصد وضو حرام است ولي وضو را باطل نمي كند واگر دست چب را سه مرتبه…