مرور برچسب

سلام فراموش شده

اگر سلام نماز را فراموش کند

اگر سلام نماز را فراموش کند  مسأله 1106 اگر سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز به هم نخورده و کاری هم که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند مثل پشت به قبله کردن انجام نداده، باید سلام را بگوید و نمازش صحیح است. این…