سلام كردن زن و مرد نامحرم

سلام كردن زن و مرد نامحرم سلام كردن به نامحرم پرسش 86. آيا سلام كردن مرد به زن نامحرم و زن به مرد نامحرم، جايز است؟ همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد.[1] تبصره. اگر جنس مخالف دختر جوان باشد، بهتر است به او سلام نكند تا از [...]