مرور برچسب

سفر بعد از

كفاره باطل كردن روزه و سفر پس از آن

كفاره باطل كردن روزه و سفر پس از آنمسأله 1674 کسی که عمداً روزه خود را باطل کرده (1) اگر بعد از ظهر مسافرت کند، یا پیش از ظهر برای فرار از کفاره سفر نماید (2)، کفاره از او ساقط نمی شود بلکه اگر قبل از ظهر مسافرتی برای او پیش آمد کند…