سزارين و خون نفاس

 سزارين و خون نفاس خون سزارين پرسش 237 . خانم هايى كه زايمانشان به صورت عمل سزارين است، خونى كه از مجراى طبيعى خارج مى شود خون نفاس است؟ همه مراجع (به جز تبريزى): آرى، [اگر خون زخم و جراحت نباشد] خون نفاس است و بايد به احكام نفاس عمل كنند.[1] آيه اللّه  تبريزى: خير، خون نفاس نيست [...]