سزارين و خون نفاس +نظر10مرجع

سزارين و خون نفاس [غسل بعد از سزارین] سزارين و خون نفاس خون سزارين پرسش 237 . خانم هايى كه زايمانشان به صورت عمل سزارين است، خونى كه از مجراى طبيعى خارج مى شود خون نفاس است؟ همه مراجع (به جز تبريزى): آرى، [اگر خون زخم و جراحت نباشد] خون نفاس است و بايد به احكام نفاس [...]