مرور برچسب

سزارين

سزارين و خون نفاس +نظر10مرجع

سزارين و خون نفاس سزارين و خون نفاس خون سزارين پرسش 237 . خانم هايى كه زايمانشان به صورت عمل سزارين است، خونى كه از مجراى طبيعى خارج مى شود خون نفاس است؟ همه مراجع (به جز تبريزى): آرى، خون نفاس است و بايد به احكام نفاس عمل كنند. آيه …