مرور برچسب

سر دو انگشت بزرگ پا

قرار دادن سر انگشت پا در سجده روی زمین

قرار دادن سر انگشت پا در سجده روی زمین  مسأله 1062 در سجده بنا بر احتیاط واجب باید سر دو انگشت بزرگ پاها را به زمین بگذارد (1) و اگر (2) انگشتهای دیگر پا (3) یا روی پا را به زمین بگذارد (4) یا به واسطه بلند بودن ناخن، سر شست به زمین نرسد…