وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

سر به مهر

بلند شدن سهوی سر از سجده

بلند شدن سهوی سر از سجدهمسأله 1055 اگر پیش از تمام شدن ذکر سجده (1) سهواً پیشانی را از زمین بردارد نمی تواند دوباره به زمین بگذارد و باید آن را یک سجده حساب کند، ولی اگر جاهای دیگر را سهواً (2) از زمین بردارد، باید دو مرتبه به زمین…