مرور برچسب

سختي در انجام غسل

اگر تكرار غسل استحاضه باعث مشقت باشد

اگر تكرار غسل استحاضه باعث مشقت باشد مشقت غسل استحاضه پرسش 204 . اگر تكرار غسل براى مستحاضه ـ به خصوص در استحاضه كثيره ـ باعث مشقت زياد شود، تكليف چيست؟ همه مراجع: اگر انجام دادن غسل براى او حرج و مشقت داشته باشد، مى تواند (به اندازه از بين…