خواندن سوره‏ سجده واجب توسط شخص جنب

خواندن سوره‏ سجده واجب توسط شخص جنب خواندن سوره‏ سجده واجب توسط شخص جنب مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 199: آیا خواندن سوره‏ هایی که سجده واجب دارند، بر جنب حرام است؟ ج: از جمله کارهايى که بر جنب حرام است، خواندن خصوص آيات سجده اين سوره‏ ها است، ولى خواندن [...]