مرور برچسب

سجده واجب آيات و فرد جنب

خواندن سوره‏ سجده واجب توسط شخص جنب

خواندن سوره‏ سجده واجب توسط شخص جنب خواندن سوره‏ سجده واجب توسط شخص جنبس 199: آیا خواندن سوره‏ هایی که سجده واجب دارند، بر جنب حرام است؟ ج: از جمله کارهايى که بر جنب حرام است، خواندن خصوص آيات سجده اين سوره‏ ها است، ولى خواندن ساير آيات…