کسی که نمی تواند به خوبی سجده کند

کسی که نمی تواند به خوبی سجده کند [ کسی که نمی تواند پیشانی را به زمین برساند] مسأله 1068 کسی که نمی تواند پیشانی را به زمین برساند باید به قدری که می تواند خم شود (1) و مهر یا چیز دیگری را که سجده بر آن صحیح است روی چیز بلندی گذاشته (2) [...]