مرور برچسب

سجده روی پستی

هم سطح بودن مکان نمازگزار

هم سطح بودن مکان نمازگزارشرط پنجم (1):اشاره آن که جای پیشانی نمازگزار از جای زانوهای او (2) بیش از چهار انگشت بسته، پست تر یا بلندتر نباشد (3) و احتیاط واجب آن است که از سر انگشتان پا هم بیشتر از این پست و بلندتر نباشد. این مسأله، در…