مرور برچسب

سجده روی تخت

سجده در جایی که بدن روی آن نا آرام است

سجده در جایی که بدن روی آن نا آرام است  مسأله 1073 اگر روی چیزی که (1) بدن روی آن آرام نمی گیرد سجده کند باطل است (2) ولی روی تشک پَر (3)، یا چیز دیگری که بعد از سر گذاشتن و مقداری پایین رفتن آرام می گیرد سجده کند اشکال ندارد. (1)…