مرور برچسب

سجده بر کاه

بر چه چیزهایی می توان سجده کرد

بر چه چیزهایی می توان سجده کرد چیزهایی که سجده بر آنها صحیح استمسأله 1076 باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی که از زمین می روید، مانند چوب و برگ درخت سجده کرد و سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی (1) صحیح نیست و نیز سجده کردن بر چیزهای…