مرور برچسب

سجده بر ناخن

اگر چیزی برای سجده کردن در دسترس نباشد

اگر چیزی برای سجده کردن در دسترس نباشد  اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد] مسأله 1084 اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد، یا اگر دارد به واسطه سرما یا گرمای زیاد (1) و مانند اینها نمی تواند بر آن سجده کند (2)، باید به لباسش اگر از…