مرور برچسب

سجده بر مهر سياه و چرک شده

سجده و احکام آن

سجده و احکام آن   مطابق با نظر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه ايس 489: سجده و تيمم بر سيمان و موزائيک چه حکمى دارد؟ ج: سجده و تيمم بر آن دو اشکال ندارد. اگرچه احوط ترک تيمم بر سيمان و موزائيک است. س 490: آيا گذاشتن دستها هنگام نماز…