وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

سجده بر شصت

اگر چیزی برای سجده کردن در دسترس نباشد

اگر چیزی برای سجده کردن در دسترس نباشد  اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد] مسأله 1084 اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد، یا اگر دارد به واسطه سرما یا گرمای زیاد (1) و مانند اینها نمی تواند بر آن سجده کند (2)، باید به لباسش اگر از…