وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

سجده بر سنگ

بر چه چیزهایی می توان سجده کرد

بر چه چیزهایی می توان سجده کرد چیزهایی که سجده بر آنها صحیح استمسأله 1076 باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی که از زمین می روید، مانند چوب و برگ درخت سجده کرد و سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی (1) صحیح نیست و نیز سجده کردن بر چیزهای…